Berkahwin dengan Wanita Zina Yang Hamil 1 Bulan

Sunday, October 4, 2009

S :Perempuan Yang Hamil Satu Bulan Kerana Berzina,Kemudian Berkahwin Dengan
Lelaki Yang Berzina Dengannya..Adakah Anak Yang Bakal Dilahirkan Itu Boleh
Dinasabkan Kepada Suaminya? Bagaimana Jika Dia Kahwin Dengan Lelaki Lain
Dan Lelaki Itu Tahu Bahawa Bakal Isterinya Itu Sudah Hamil Satu Bulan
Kerana Berzina. Apakah Hukum Perkahwinannya Dan Apakah Nasab Anak Itu
Nanti?Jawapan : al-Fadhil Ustaz Tirmizi Taha


MASALAH PERTAMA

Hukum Perempuan yang hamil satu bulan kerana berzina,kemudian berkahwin
dengan lelaki yang berzina dengannya;
Para fuqaha’ berbeza pendapat dalam masalah ini kepada beberapa pendapat.
Pendapat pertama iaitu pendapat mazhab Maliki, hambali dan Abu Yusuf
bahawa tidak harus berkahwin dengan wanita tersebut sehingga dia
melahirkan anak. Mereka berhujjah dengan hadis yang bermaksud;
Tidak boleh disetubuhi perempuan melainkan setelah dia melahirkan anak.
Hadis riwayat Abu Daud dan al Hakim.

Pendapat kedua
Pendapat Hanafi dan Shafei, bahawa harus berkahwin dengan wanita tersebut
kerana air mani yang terhasil dari zina tiada memberi apa-apa kesan (
tidak diambil kira ). Mereka berhujjah dengan hadis, anak itu hendaklah
dinasabkan kepada suami dan bagi penzina itu mesti direjam. Hadis al
Bukhori dan Muslim.


MASALAH KEDUA

Bagaimana jika dia kahwin dengan lelaki lain dan lelaki itu tahu bahawa
isterinya itu sudah hamil satu bulan kerana berzina. Apakah hukum
perkahwinannya dan apakah nasab anak itu nanti?


I)Hukum Perempuan yang hamil satu bulan kerana berzina,kemudian berkahwin
dengan lelaki tidak berzina dengannya.
II) apakah nasab anak itu nanti?


Menurut mazhab Hanafi, tidak harus berkahwin dengan lelaki yang tidak
berzina dengannya ketika dia hamil. Mereka berdalilkan hadis
’’Tidak boleh disetubuhi perempuan melainkan setelah dia melahirkan
anak’’. Hadis riwayat Abu Daud dan al Hakim.
Dan hadis riwayat Abu Daud yang bermaksud tidak halal bagi sesorang yang
beriman menyiram airnya ( mani ) di tempat siraman orang lain.

Manakala mazhab Shafei pula berpendapat harus hukumnya berkahwin dengan
lelaki yang tidak berzina dengannya. Sila rujuk
فتوحات الوهاب لسليمان الجمل.
Menurut Mausu’ah al fiqhiyyah al Kuwaitiyyah, para fuqaha’ bersepakat
menyatakan, apabila seorang perempuan hamil kerana zina berkahwin dengan
lelaki yang bukan berzina dengannya, maka tidak harus bagi lelaki ini
menyetubuhi wanita itu sehinggalah wanita itu melahirkan anak zina
terlebih dahulu.

Akan tetapi, menurut Dr Abdullah al Faqih pula, lelaki tersebut boleh
menyetubuhinya, tetapi janin yang terhasil dari perzinaan itu tidak
dinasabkan kepadanya.
MASALAH KETIGA

Adakah anak yang bakal dilahirkan itu boleh dinasabkan kepada suaminya itu ?

Pendapat jumhur
Anak zina tidak boleh dinasabkan kepada penzina dalam semua keadaan.

Pendapat Hanafi
Imam Abu Hanifah berpendapat tidak mengapa berkahwin dengan wanita yang
dia berzina dengannya, dan anak hasil perzinaan menjadi anak kandungnya (
dinasabkan kepadanya).
Pendapat ini juga dipegang oleh Urwah, Ishak bin Rahawaih/Rahuwaih dan
Sulaiman bin Yasar.
Kesimpulannya menurut jumhur anak yang hasil dari perzinaan tidak
dinasabkan kepada penzina lelaki dalam apa jua keadaan.
والله أعلم.

0 comments:

Post a Comment